Прамаўляць перад кожнай замовай

Прамаўляць перад кожнай замовай: Наперад Госпаду Богу памалюся, святой Прачыстай Мамцы пакланюся і ўсем святым нябесным апосталам, сягодняшнему дзянёчку, святому (называем той дзень, у які чытаем замову: аўторак, серада і г.д.) і зара-зараніца, гасподняя памашніца, стань нам на помашч, а Прачыстая Мамка - на радасць, і ні я знаю, сам Гас­подзь знае і святым духам выдумае.

Пасля кожнай замовы падуць на чалавека I сплюнуць праз ле­вое плячо. Затым паўтарыць яшчэ раз, сплюнуць два разы, падуць трэці раз, сплюнуць тры разы.