Загавары-замовы як абрадавы від вуснай народнай творчасці - самабытная з'ява нацыянальнай мастацка-эстэтычнай і духоўнай культуры..Яны з'яўляюцца адным з самых архаічных жанраў.

На сайце прадстаулена найбольш поуная калекцыя лекавых загавароу-замоу Беларусі у сучасных запісах, сабраная падчас палявых фальклорных экспедыцый. Тэксты замоу, якія прапануюцца, даюць магчымасць пазнаеміцца з карцінай захавання лекавых замоу у актыунай памяці жыхароу Беларусі. Замоуныя тэксты пададзены з захаваннем асаблівасцей мясцовай гаворкі, у значнай колькасці прыводзіцца поуны магічны рытуал, вербальная частка падмацавана акцыянальнай и прапануюцца некаторыя іншыя каментрарыі інфарматарау.

Таксама сайт прысвечаны розным бакам жыцця і паводзін знахароў і варажбітоў у Беларусi. Упершыню на шматлікіх прыкладах з класічнай літаратуры, вусна-паэтычнай творчасці паказана, як уплывалі чараўнікі і варажбіты, знахары і народный лекары на чалавека і яго хваробу. 

Вельмі цікавы гэты сайт будзе этнографам, навукоуцам, фалькларыстам і ўсім, хто цікавіцца таямніцамі духоўнай спадчыны беларускага народа, хто неабыякавы да праблемы захавання традыцыйнай духоунай культуры.

Успех? Как сделать так, чтобы он всегда сопутствовал в нашей жизни?  Этот важный для всех вопрос люди пытались разрешить разными способами и во все времена. Огромная популярность науки нумерологии во всем мире и на всех континетах показывает нам, какой способ считается многими людьми самым проверенным и эффективным. Число - это духовный остов всех явлений, видимых и невидимых. Магия чисел играет в жизни огромную роль. Познав неведомый и таинственный язык чисел, Вы сможете влиять не только на карьеру, но и добиться процветания во всех сферах Вашей жизни.

На нашем сайте Вы найдете много граней и аспектов такой науки как нумерология – так что читайте, вычисляйте и будьте успешны!